6/11/1943 Wilhelmshaven (Germany)
O.W. Cornett
42-30118 -