8/8/1944 Buzau (Poland)
R.G. Boudon
42-31760 - Ikky Poo