3/20/1945 Hamburg (Germany)
J.V. Bradley
43-39052 -