3/21/1945 Handorf (Germany)
J.V. Bradley
43-39052 -