11/3/1943 Wilhelmshaven (Germany)
K.B. Rongstad
42-3545 - Lizbeth II